Untitled Document

Pendekatan P&P KBSB


3 pendekatan


1. Kepelbagaian Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. (KBKK)


Rangka Kerja Penerapan KBSB Sesuai dengan pendekatan pembelajaran :

inkuiri penemuan, pembelajaran koperatif, konstruktivisme, pembelajaran bermodul dan pembelajaran interaktif


1. Memperkenalkan KBSB.

2. Mempraktikkan KBSB dengan bimbingan guru.

3. Mempraktikkan KBSB tanpa bimbingan guru.

4. Mengaplikasi KBSB dalam situasi baru dan dibimbing oleh guru.

5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran lain.


Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains.

RUMUSAN

Rangka kerja membantu murid menguasai isi kandungan.


PENGOPERASIAN PENERAPAN KBSB DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SAINS.


Penilaian - formatif dan sumatif.

Kaedah penilaian - pemerhatian, lisan, bertulis.(Bahan-bahan adalah ehsan para penceramah Kursus Peningkatan Keilmuan Guru-guru Sains Melaka: Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir(KBSB)/JPM/ 23-25 Oktober 2000 di Dewan Bestari . Sila rujuk buku panduan KBSB yang dibekalkan ke semua sekolah SK/SM seluruh Melaka untuk maklumat lanjut.

Free Web Hosting