RANCANGAN TAHUNAN BM TAHUN 4 (2001)
|| Dunia Islam || Laman Guru || Ibubapa || Alam Remaja || Tambah URL ||

||Jom Buat Hompej || Cadangkan || Enjen Carian ||

||Menu Utama || webmaster || KBSB Sains||

RANCANGAN TAHUNAN BM TAHUN 4 (2001)

M

Tema/Tajuk Penyerapan

Objektif

Kemahiran/Kandungan

Catatan/ Impak

01

Tema:

-Sains dan teknolog.i

 

Tajuk:

-Memproses air laut.

-Bandar Putra Jaya.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Sains,

 

Nilai murni:

Kesyukuran.

Murid boleh:

 

1.Menyoal bagi memperolehi maklumat dan keterangan.

2.Membaca bahan bacaan.

3.Mencari isi-isi penting.

4.Menulis tajuk berita.

5.Menggunakan tanda baca.

1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat.

1.17 Menyoal untuk melengkapkan sesuatu keterangan.

2.16 Membaca pelbagai bahan bacaan.

2.24 Mencari dan mengumpulkan isi- isi penting yang terdapat dalam bahan bacaan.

3.10 Menggunakan tanda baca.

3.34 Menulis tajuk atau pernyataan yang sesuai tentang sesuatu gambar.

1.Tatabahasa:

-Kata Sendi.

 

2.Penulisan:

-Berita.

02

Tema:

-Memahami sajak.

 

Tajuk:

-Warisan Pulau.

 

Penyerapan:

- Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

Semangat bermasyarakat.

Murid boleh:

 

1.Menyoal bagi memperolehi maklumat.

2.Membaca sajak.

3.Mencari dan menyatakan isi penting.

4.Membaca dan memahami sajak.

5.Menulis sajak.

1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat.

1.47 Melafazkan puisi dengan betul mengikut sebutan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.29 Imlak (mengambil rencana).

3.42 Menulis pelbagai bentuk puisi

 

1.Tatabahasa:

-Kata Nama.

 

2.Penulisan:

-Puisi/sajak.

03

Tema:

-Kenegaraan.

 

Tajuk:

-Wawasan 2020.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Kenegaraan.

 

Nilai murni:

-Hormat.

Murid boleh:

 

1.Menyoal dengan lengkap.

2.Membaca pantas.

3.Membuat rumusan.

4.Membina dan menulis ayat.

5.Menulis tulisan berangkai.

 

 

1.15 Menyoal untuk mendapatkan penjelasan lanjut tentang perkara yang diceritakan.

1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat.

1.17 Menyoal untuk melengkapkan sesuatu keterangan.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.11 Menulis tulisan berangkai.

3.22 Menulis ayat yang mengandungi kata ganda.

1.Tatabahasa:

-Kata Ganda Seluruh.

 

2.Penulisan:

-Cerita.

04

Tema:

-Pengalaman diri.

 

Tajuk:

-Hadiah Untuk Guru.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

-Hemah tinggi.

Murid boleh:

 

1.Menyoal dengan berbagai-bagai cara.

2.Membaca berita.

3.Meramal kesudahan cerita.

4.Menggunakan tanda baca dalam ayat.

5.Membina ayat menggunakan kata hubung.

1.15 Menyoal untuk mendapatkan penjelasan lanjut tentang perkara yang diceritakan.

1.21 Menyoal dengan pelbagai teknik.

2.16 Membaca pelbagai bahan bacaan.

2.22 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita.

3.10 Menggunakan tanda baca.

3.16 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan peribahasa atau ungkapan yang sesuai.

3.23 Menyambung dua ayat dengan kata hubung yang sesuai.

1.Tatabahasa:

-Kata Adjektif.

 

2.Penulisan:

-Cerita.

05

Tema:

-Kesihatan.

 

Tajuk:

-Menghadapi Jerebu.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Kesihatan.

 

Nilai murni:

-Kerjasama.

Murid boleh:

 

1.Menyoal menggunakan pelbagai teknik.

2.Mengucapkan dialog sesuatu watak dalam sesebuah cerita.

3.Meramalkan kesudahan sesuatu cerita yang dibaca.

4.Menyusun ayat daripada bahan yang disediakan.

5.Menyenaraikan perkataan berimbuhan.

6.Membina ayat menggunakan perkataan berimbuhan.

1.21 Menyoal dengan pelbagai teknik.

1.45 Mengucapkan kata bual sesuatu watak dalam sesebuah cerita.

2.23 Mengenal watak dalam bahan dialog dan skrip lakonan.

3.20 Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi.

3.21 Menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan.

 

1.Tatabahasa:

-Kata Seru.

 

2.Penulisan:

-Dialog.

06

Tema:

-Memahamim peta.

 

Tajuk:

-Berbasikal ke sekolah.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Kajian Tempatan.

 

Nilai murni:

-Berdikari.

Murid boleh:

 

1. Menyoal dengan berbagai-bagai cara.

2.Membaca dan menyatakan maksud simbol matematik.

3.Membina dan menulis pelbagai soalan.

4.Menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman.

5.Menuilis karangan dalam bentuk rencana.

1.21 Menyoal dengan pelbagai teknik.

2.25 Membaca dan memahami simbol matematik dan peta yang didapati dalam bahan bacaan.

3.26 Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

1.Tatabahasa:

-Kata Bantu.

 

2.Penulisan:

-Rencana.

07

Tema:

-Peristiwa di sekolah.

 

Tajuk:

-Sambutan Hari Keluarga.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral.

 

Nilai murni:

-Kasih sayang.

Murid boleh:

 

1.Berbincang tentang pelbagai perkara berhubung dengan tejuk.

2.Membaca kuat pelbagai bahan bacaan.

3.Menyusun ayat daripada bahan.

4.Mencatat pesanan untuk disampaikan kepada orang lain.

5.Menulis karangan dalam bentuk laporan.

1.22 Bersoal jawab untuk menyatakan isi yang berkaitan dengan tajuk.

2.16 Membaca pelbagai bahan bacaan.

3.20 Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi.

3.30 Mencatat pesanan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

1.Tatabahasa:

-Simpulan Bahasa.

 

2.Penulisan:

-Laporan.

08

Tema:

-Kebudayaan.

 

Tajuk:

-Keris Majapahit.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Sejarah.

 

Nilai murni:

-Semangat bermasyarakat.

Murid boleh:

 

1.Menyoal untuk mengenal pasti isi penting.

2.Membaca untuk memahami bahan sastera dan bukan sastera.

3.Memberi erti perkataan mengikut konteks.

4.Memberi pandangan berdasarkan pernyataan yang dibaca.

5.Menggunakan tanda baca yang betul.

1.23 Menyoal untuk menentukan isi penting.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.19 Memahami makna perkataan mengikut konteks.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

3.10 Menggunakan tanda baca.

1.Tatabahasa:

-Kata Ganti Nama.

 

2.Penulisan:

-Fakta.

09

Tema:

-Sukan.

 

Tajuk:

-Sukan Ski Air.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Sukan.

 

Nilai murni:

-Kesyukuran.

Murid boleh:

 

1.Menyoal untuk mendapatkan maklumat tentang bahan ransangan.

2.Membuat rujukan bahan bacaan untuk mendapatkan sesuatu maklumat.

3.Menyambung cerita supaya menjadi karangan lengkap.

4.Menulis pelbagai jenis karangan seperti fakta.

1.16 Menyoal untuk mendapatkan maklumat.

2.29 Membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat.

3.36 Menyambung cerita.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

1.Tatabahasa:

-Perkataan Hampir.

 

2.Penulisan:

-Fakta.

10

Tema:

-Sains dan Teknologi.

 

Tajuk:

-Lalat Pembunuh.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Sains,

 

Nilai murni:

-Kerjasama.

1.Menjawab soalan yang bertumpu dan bercapah.

2. Membaca untuk memahami bahan sastera dan bukan sastera.

3.Memberi pandangan berdasarkan pernyataan yang dibaca.

4.Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan.

5.Menyusun cerita sehingga menjadi sebuah karangan lengkap.

6.Menulis karangan dalam bentuk rencana.

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

3.26 Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.

3.35 Menulis semula maklumat yang diterima dengan teratur.

1.Tatabahasa:

-Imbuhan meN-...-kan.

 

2.Penulisan:

-Rencana.

11

Tema:

-Ahli Keluarga.

 

Tajuk:

-Nadia Cucu Nenek.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

-Kasih sayang.

Murid boleh:

 

1.Menjawab soalan pemahaman berdasarkan bahan yang diperdengarkan.

2. . Membaca untuk memahami bahan sastera dan bukan sastera.

3.Membaca, mengenal pasti, dan menyenaraikan isi penting.

4.Menyalin ayat yang disediakan dengan tulisan berangkai.

5.Menulis karangan dalam bentuk cerita.

1.26 Menjawab soalan tentang isi sesuatu cerita.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.24 Mencari dan mengumpulkan isi- isi penting yang terdapat dalam bahan bacaan.

3.11 Menulis perkataan dan ayat mudah menggunakan tulisan berangkai.

1.Tatabahasa:

-Kata Kerja Transitif.

 

2.Penulisan:

-Cerita.

12

Tema:

-Kebudayaan.

 

Tajuk:

-Perayaan Gawai.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Kajian Tempatan.

 

Nilai murni:

-Hormat.

Murid boleh:

 

1.Menjawab soalan dengan memberi penjelasan tentaang sesuatu peristiwa.

2.Memberi pandangan berdasarkan pernyataan yang dibaca.

3.Membina dan menulis pelbagai soalan  daripada bahan bacaan.

4.Mengarang kata-kata pada kad bacaan.

1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

3.26 Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.

3.43 Mengarang kata-kata dalam kad ucapan.

1.Tatabahasa:

-Kata Kerja Tak Transitif.

 

2.Penulisan:

-Rencana.

13

Tema:

-Kebudayaan.

 

Tajuk:

-Pesta San Pedro.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

-Rasional.

Murid boleh:

 

1.Membuat keputusan dan rumusan.

2.Membaca untuk memahami bahan sastera dan bukan sastera.

3.Membaca dan menyatakan maklumat penting yang dikenal pasti.

4.Memberi pandangan berdasarkan maklumat yang dibaca.

5.Menggunakan tanda baca yang betul.

1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan rumusan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

3.10 Menggunakan tanda baca.

3.38 Mencatat isi penting dan menulis cerita pendek.

1.Tatabahasa:

-Penjodoh Bilangan.

 

2.Penulisan:

-Rencana.

14

Tema:

-Pendidikan.

 

Tajuk:

-Mematuhi Disiplin.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

-Hemah tinggi.

Murid boleh:

 

1.Menjawab soalan bertumpu dan bercapah.

2.Menyampaikan keterangan ringkas tentang sesuatu peristiwa.

3.Membaca, mengenal pasri dan menyenaraikan isi penting.

4.Menyambung ayat dengan kata hubung yang sesuai.

5.Menulis karangan dalam bentuk rencana.

3.38 Mencatat isi penting dan menulis cerita pendek.

1.31 Menyampaikan maklumat tentang hal-hal dan peristiwa persekitaran murid.

2.24 Mencari dan mengumpulkan isi- isi penting yang terdapat dalam bahan bacaan.

3.23 Menyambung dua ayat dengan kata hubung yang sesuai.

1.Tatabahasa:

-Kata Hubung.

 

2.Penulisan:

-Rencana.

15

Tema:

-Cerita teladan

 

Tajuk:

-Peristiwa Di Lombong.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

-Kasih sayang.

1.Menjawab soalan bertumpu dan bercapah.

2.Bercerita darihal pengalamannya.

3.Bercerita berpandukan gambar yang disediakan.

4.Membuat rujukan bahan bacaan untuk mendapatkan sesuatu maklumat.

5.Membentuk ayat majmuk berbilang subjek.

6.Mengarang karangan dalam bentuk cerpen.

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.32 Bercerita berpandu gambar-gambar atau keadaan sebenar.

2.29 Membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat.

3.24 Membina dan menulis ayat berbilang subjek.

1.Tatabahasa:

-Imbuhan ke- dan ke...-an.

 

2.Penulisan:

-Cerpen.

16

Tema:

-Sukan.

 

Tajuk:

-Larian Hari Pekerja.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Sukan.

 

Nilai murni:

-Hormat.

1.Menjawab soalan dengan memberi penjelasan tentang sesuatu peristiwa.

2.Membaca dan menyatakan maksud simbol matematik.

3.Menulis semula ayat matematik yang terdapat dalam bahan bacaan.

4.Menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman.

5.Mencatat nota tentang sesuatu perkara untuk peringatan.

1.27 Menjawab dengan memberi penerangan.

2.25 Membaca dan memahami simbol matematik dan peta yang didapati dalam bahan bacaan.

3.17 Menulis semula ayat matematik menjadi ayat biasa.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.31 Mencatat nota peringatan.

1.Tatabahasa:

-Imbuhan beR-

 

2.Penulisan:

-Berita.

17

Tema:

-Aktiviti sekolah.

 

Tajuk:

-Kemudahan Semasa Cuti.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

-Kerjasama.

1. Menjawab soalan bertumpu dan bercapah.

2.Menceritakan pengalamannya dengan perkataan sendiri.

3.Membaca, mengenal pasti, dan menyenaraikan isi penting.

4.Menyatakan pengajaran yang tersurat dan tersirat.

5.Membentuk ayat majmuk berbilang predikat.

1.25 Menjawab soalan pemahaman yang bertumpu dan bercapah.

1.34 Menceritakan semula sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan sendiri.

2.24 Mencari dan mengumpulkan isi- isi penting yang terdapat dalam bahan bacaan.

2.27 Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam pelbagai bahan bacaan.

3.25 Membina dan menulis ayat berbilang predikat.

1.Tatabahasa:

-Kata Ganti Tanya.

 

2.Penulisan:

-Laporan.

18

Tema:

-Cerita.

 

Tajuk:

-Aku Sepasang Kasut.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

-Baik hati.

1.Menerangkan cara membuat sesuatu benda.

2.Menyudahkan sesuatu cerita yang deperdengarkan dengan perkataan sendiri.

3.Membaca, mengenal pasti, dan menyenaraikan isi penting.

4.Menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul.

5Menulis karangan dalam bentuk cerita.

1.33 Meenyatakan cara membuat sesuatu mengikut yrytan.

1.35 Menyudahkan cerita yang didengarkan.

2.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan.

2.24 Mencari dan mengumpulkan isi- isi penting yang terdapat dalam bahan bacaan.

3.45 Menulis surat kiriman mengikut format.

 

1.Tatabahasa:

-Imbuhan teR-.

 

2.Penulisan:

-Cerita.

19

Tema:

-Kesihatan.

 

Tajuk:

-Pameran Kesihatan.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Kesihatan.

 

Nilai murni:

-Kerjasama.

1.Melaporkan sesuatu cerita.

2.Membaca kuat pelbagai bahan bacaan.

3.Membaca untuk memahami bahan sastera dan bukan sastera.

4.Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan pemahaman.

5. Menulis karangan dalam bentuk pengumuman.

1.37 Melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat dengan betul dan ringkas.

2.16 Membaca pelbagai bahan bacaan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

 

1.Tatabahasa:

-Ayat Aktif.

 

2.Penulisan:

-Pengumuman.

20

Tema:

-Sains dan komputer.

 

Tajuk:

-Kepentingan Komputer.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Komunikasi.

 

Nilai murni:

Rasional.

1.Memberi makna perkataan dan rangkai kata.

2.Memberi pandangan berdasarkan pernyataan.

3.Membentuk ayat majmuk berbilang subjek daripada ransangan ayat.

4.Menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman.

5.Menulis karangan dalam bentuk rencana.

1.38 Memberi makna perkataan dan rangkai kata sukar berdasarkan laporan yang diperdengarkan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

3.24 Membina dan menulis ayat berbilang subjek.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

 

1.Tatabahasa:

-Imbuhan di-.

 

2.Penulisan:

-Rencana.

21

Tema:

-Perhubungan dengan kawan.

 

Tajuk:

-Kebun Sayur-sayuran.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pertanian.

 

Nilai murni:

-Kerjasama.

1.Melakonkan satu babak cerita.

2.Membaca dan menyatakan maklumat penting.

3.Membaca untuk menddapatkan maklumat berdasarkan tema.

4.Menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman.

5.Menulis karangandalam bentuk dialog.

1.44 Mengucapkan kata bual yang direka oleh murid atau guru dalam lakonan.

2.20 Menyatakan maklumat penting dalam bahan bacaan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

 

1.Tatabahasa:

-Ayat Perintah.

 

2.Penulisan:

-Dialog.

22

Tema:

-Sains dan Teknologi.

 

Tajuk:

-Tugas lidah.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Sains,

 

Nilai murni:

-Kerjasama.

1.Membuat keputusan dan rumusan.

2.Membaca kuat pelbagai bahan bacaan.

3.Memberi erti perkataan mengikut konteks.

4.Membuat rumusan berdasarkan bahan.

5.Menyalin ayat yang disediakan dengan tul;isan berangkai.

1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan rumusan.

2.16 Membaca pelbagai bahan bacaan.

2.19 Memahami makna perkataan mengikut konteks.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

3.11 Menulis perkataan dan ayat mudah menggunakan tulisan berangkai.

 

1.Tatabahasa:

-Imbuhan peN- dan peN...-an.

 

2.Penulisan:

-Rencana.

23

Tema:

-Puisi.

 

Tajuk:

-Sejarah Melaka.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Sejarah.

 

Nilai murni:

-Kasih sayang.

1.Melafazkan syair.

2.Membaca untuk mendapatkan maklumat berdasarkan tema.

3.Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan.

4.Mencatat isi penting berdasaarkan tajuk.

1.47 Melafazkan puisi dengan betul mengikut sebutan.

2.31 Membaca secara ekstensif.

3.26 Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.

3.32 Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan.

1.Tatabahasa:

-Ayat Tanya.

 

2.Penulisan:

-Puisi.

24

Tema:

-Syarahan.

 

Tajuk:

-Rajin dan usaha.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

-Kerajinan.

1.Menyoal  untuk mengenal pasti isi penting.

2.Membaca kuat pelbagai bahan bacaan.

3.Memahami petikan cerita aau rencana.

4.Membuat rumusan berdasarkan bahan.

5.Menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman.

1.23 Menyoal untuk menentukan isi penting.

2.16 Membaca pelbagai bahan bacaan.

2.21 Memberikan tajuk yang sesuai untuk sesustu petikan cerita atau rencana.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

 

1.Tatabahasa:

-Ayat Pasif.

 

2.Penulisan:

-Syarahan.

25

Tema:

-Puisi.

 

Tajuk:

-Anak-anakku.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

-Kasih sayang.

1.Mendeklamasikan sajak.

2.Memahami petikan cerita atau rencana.

3.Menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman.

4.Menulis pelbagai jenis puisi.

5.Mengarang sajak.

1.47 Melafazkan puisi dengan betul mengikut sebutan.

2.21 Memberikan tajuk yang sesuai untuk sesustu petikan cerita atau rencana.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.42 Menulis pelbagai bentuk puisi

1.Tatabahasa:

-Ayat Majmuk.

 

2.Penulisan:

-Puisi.

26

Tema:

-Pendidikan.

 

Tajuk:

-Menghadiri temu duga.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

-Hemah tinggi

1.Mengucapkan dialog sesuatu watak.

2.Membuat rumusan berdasarkan bahan.

3.Menulis dialog.

4.Menulis surat kiriman mengikut format yang betul.

1.45 Mengucapkan kata bual sesuatu watak dalam sesebuah cerita.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

3.41 Menulis kata bual.

3.45 Menulis surat kiriman mengikut format.

1.Tatabahasa:

-Imbuhan di-, di...-i, dan di...-kan.

 

2.Penulisan:

-Dialog.

27

Tema:

-Alam sekitar.

 

Tajuk:

-Sekolah dalam teman.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral.

 

Nilai murni:

-Kebersihan fizikal dan mental.

1.Melaporkan sesuatu peristiwa.

2.Meramalkan kesudahan sesuatu cerita.

3.Menulis semula ayat mengikut urutan..

4.Membina dan menulis pelbagai soalan.

5.Menulis karangan dalam bentuk pengumuman.

1.37 Melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat dengan betul dan ringkas.

2.22 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita.

3.20 Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi.

3.26 Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.

 

1.Tatabahasa:

-Kata Nama Terbitan.

 

2.Penulisan:

-Pengumuman.

28

Tema:

-Sejarah.

 

Tajuk:

-Tikus dan kucing.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

-Kerjasama.

1.Menyoal mengikut urutan cerita.

2.Membaca untuk memahami bahan sastera dan bukan sastera.

3.Memberi pandangan berdasarkan pernyataan.

4. Menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman.

5.Menulis pelbagai jenis karangan seperti cerita.

1.19 Menyoal mengikut urutan dalam cerita.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

2.19 Memahami makna perkataan mengikut konteks.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

1.Tatabahasa:

-Kata Keterangan.

 

2.Penulisan:

-Cerita.

29

Tema:

-Pendidikan.

 

Tajuk:

-Pesanan kakak.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

Kerajinan.

1.Menemuramah pemimpin masyarakat.

2.Menjawab soalan dengan memberi penjelasan.

3.Membaca kuat pelbagai bahan bacaan.

4.Menulis ayat yang dibaca.

5.Menulis surat kiriman.

1.20 Bersoal jawab dalam bentuk temu ramah yang mudah.

1.28 Menjawab dengan memberi keputusan dan rumusan.

2.16 Membaca pelbagai bahan bacaan.

3.29 Imlak (mengambil rencana).

1.Tatabahasa:

-Cakap Ajuk dan Cakap Pindah.

 

2.Penulisan:

-Surat Kiriman.

30

Tema:

-Kejiranan.

 

Tajuk:

-Jiran Baru Saya.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

-Semangat bermasyarakat.

1.Mengucapkan dialog.

2.Membaca, mengenal pasti, dan menyenaraikan isi penting.

3.Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan pemahaman.

4.Menulis pernyataan.

5.Menulis karangan dalam bentuk dialog.

1.45 Mengucapkan kata bual sesuatu watak dalam sesebuah cerita.

2.24 Mencari dan mengumpulkan isi- isi penting yang terdapat dalam bahan bacaan.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.34 Menulis tajuk atau pernyataan yang sesuai tentang sesuatu gambar.

1.Tatabahasa:

-Penggandaan Berentak.

 

2.Penulisan:

-Fakta.

31

Tema:

-Sains.

 

Tajuk:

-Kajian di Bulan.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Sains,

 

Nilai murni:

Rasional.

1.Menyoal menggunakan pelbagai teknik.

2. Membaca, mengenal pasti, dan menyenaraikan isi penting.

3.Memberi pandangan berdasarkan pernyataan.

4.Membina dan menulis pelbagai soalan pemahaman.

5.Menulis pelbagai jenis karangan seperti fakta.

1.21 Menyoal dengan pelbagai teknik.

2.24 Mencari dan mengumpulkan isi- isi penting yang terdapat dalam bahan bacaan.

2.26 Memberi pendapat tentang suatu pernyataan yang dibaca.

3.26 Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

1.Tatabahasa:

-Partikel.

 

2.Penulisan:

-Fakta.

32

Tema:

-Buaha-buahan.

 

Tajuk:

-Pak Musa Penjual Buah.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

Kejujuran.

1.Menyoal pelbagai soalan.

2.Membaca dan menyatakan maksud simbol matematik.

3.Menulis semula ayat mengikut urutan.

4.Menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman.

5.Mengisi maklumat yang dikehendaki.

1.17 Menyoal untuk melengkapkan sesuatu keterangan.

2.25 Membaca dan memahami simbol matematik dan peta yang didapati dalam bahan bacaan.

3.20 Menyusun dan menulis ayat-ayat yang sesuai mengikut urutan isi.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.44 Mengisi borang.

1.Tatabahasa:

-Tanda Baca.

 

2.Penulisan:

-Cerpen.

33

Tema:

-Cerita Rakyat.

 

Tajuk:

-Sang Kancil dan Sang Gajah.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

-Hemah tinggi.

1.Mengucapkan dialog.

2.Membuat rumusan berdasarkan bahan.

3. Membina dan menulis pelbagai soalan pemahaman.

4.Mencatat isi penting daripada bahan yang dibaca.

5.Menulis karangan dalam bentuk dialog.

1.45 Mengucapkan kata bual sesuatu watak dalam sesebuah cerita.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

3.26 Membina dan menulis pelbagai soalan daripada bahan bacaan.

3.32 Mencatat isi-isi penting daripada bahan yang dibaca dan diperdengarkan.

1.Tatabahasa:

-Kata Penguat.

 

2.Penulisan:

-Dialog.

34

Tema:

-Cerita Teladan.

 

Tajuk:

-Menziarahi Kakak.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

Kerjasama.

1.Memberi makna perkataan dan rangkai kata.

2.Membaca untuk memahami bahan sastera dan bukan sastera.

3. Menulis jawapan berdasarkan soalan pemahaman.

4.Menulis kesudahan sesuatu cerita.

5.Mencatat isi penting.

1.38 Memberi makna perkataan dan rangkai kata sukar berdasarkan laporan yang diperdengarkan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

3.27 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan.

3.28 Menulis kesudahan sesuatu cerita.

3.33 Mencatat isi-isi penting bagi tujuan menulis karangan.

1.Tatabahasa:

-Imbuhan Pinjaman.

 

2.Penulisan:

-Laporan.

35

Tema:

-Puisi.

 

Tajuk:

-Negaraku Bertuah.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Pendidikan Moral

 

Nilai murni:

Semangat bermasyarakat.

1.Mendeklamasikan sajak.

2. Membaca untuk memahami bahan sastera dan bukan sastera.

3.Murid menulis pelbagai jenis puisi seperti mengarang sajak.

1.47 Melafazkan puisi dengan betul mengikut sebutan.

2.18 Membaca dan memahami pelbagai jenis bahan sastera dan bukan sastera.

3.40 Menulis karangan dalam bentuk prosa.

3.42 Menulis pelbagai bentuk puisi

 

1.Tatabahasa:

-Penggandaan Separa.

 

2.Penulisan:

-Puisi.

36

Tema:

-Sukan.

 

Tajuk:

-Pemain Catur Muda.

 

Penyerapan:

-Pengetahuan Sukan.

Nilai murni:

Kerajinan.

1.Menyoal menggunakan pelbagai teknik.

2.Memberi makna perkataan dan rangkai kata yang sukar.

3.Membaca kuat pelbagai  bahn bacaan.

4.Membuat rumusan berdasarkan bahan.

5.Menulis ringkasan cerita.

1.21 Menyoal dengan pelbagai teknik.

1.38 Memberi makna perkataan dan rangkai kata sukar berdasarkan laporan yang diperdengarkan.

2.16 Membaca pelbagai bahan bacaan.

2.28 Membuat rumusan daripada bahan bacaan.

3.47 Menulis ringkasan isi sesuatu bahan yang dibaca.

 

1.Tatabahasa:

-Kata Banyak Makna.

 

2.Penulisan:

-Berita.

 

 

|| Dunia Islam || Laman Guru || Ibubapa || Alam Remaja || Tambah URL ||

||Jom Buat Hompej || Cadangkan || Enjen Carian ||

||Menu Utama || webmaster || KBSB Sains||

 

Free Web Hosting